Privacybeleid


Uw persoonsgegevens worden door Lucy & June verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lucyjune.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder:

Frédérique Buyle (“Lucy & June”)
Jules Peurquaetstraat 48, 8400 Oostende

Ondernemingsnummer: BE 0642.663.996

E-mail: info@lucyjune.be

Telefoon: +32 (0) 496/75.46.29.

 

Lucy & June heeft met dit privacybeleid als doel om op een transparante wijze te communiceren en u te informeren over hoe uw persoonlijke gegevens op www.lucyjune.be worden verzameld en verwerkt.


Lucy & June engageert zich om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct worden verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Deze website gebruiken kan leiden tot het bekendmaken van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet.

Lucy & June verwerkt uw persoonsgegevnes in overeenstemming met vermelde doeleinden, via de verschillende contactformulieren, die dienen om een offerte aan te vragen of contact op te nemen met Lucy & June in verband met het potentieel aankopen of bestellen van goederen of via telefonisch of ander online contact (Facebook, Instagram, e-mail, etc.) Deze gegevens omvatten naam, voornaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, betaalgegevens.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Lucy & June verzameld en verwerkt uw persoonlijke gegevens met als doel het klantenbeheer, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor directe marketing (om nieuwe producten of diensten aan te bieden)

 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Door de website te gebruiken stemt u ermee in dat Lucy & June uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid. Dit gaat meer bepaald over de gegevens die u met Lucy & June deelt in verband met contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken.Toestemming

Door deze website te bezoeken en gebruiken, verklaart u dat u geinformeerd bent en uw ondubbelzinnige teostemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en dat u dit Privacybeleid heeft gelezen.

 

Toestemming wordt eveneens gegevens door het vakje voor het aanvaarden van het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden aan te vinken wanneer u een formulier op de site invult en verstuurt. Deze toestemming is noodzakelijk voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de website, zodat een contractuele relatie met Lucy & June mogelijk is. Elke overeenkomst tussen Lucy & June en de de gebruiker van de site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de gebruiker.

 

U stemt ermee in dat Lucy & June in overeenstemming met dit Privacybeleid uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt die in verband staan met diensten die worden aangeboden op de website, voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken.

 


Bewaartermijn  van uw persoonsgegevens


Lucy & June bewaart uw persoonlijke gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De duur hiervan is in alle gevallen korter dan 2 jaar en kan enkel verlengd worden indien de contractuele relatie, door omstandigheden, op deze datum nog niet is beëindigd.

 


U kunt steeds u rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar info@lucyjune.be of per post, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan het adres van Lucy & June.Recht van toegang

Lucy & June  garandeert u de toegang tot uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht op toegang op deze gegevens en informatie over de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers, de voorziene opslagperiode van uw persoonsgegevens en de criteria aan de hand waarvan deze periode is vastgelegd, alsook de gevolgen van die deze verwerking heeft voor u als klant.


Rectificatie en verwijderen van uw persoonlijke gegevens

Lucy & June biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens aan te passen of te laten verwijderen. Oncorrecte of onnodige gegevens kunnen steeds worden aangepast of verwijderd. U als klant brengt de nodige wijzigingen zelf aan door deze op schriftelijke wijze door te geven aan Lucy & June.

 U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens.  Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking met oog op prospectie, worden uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerkt.Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Lucy & June aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website https://wwwgegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax. + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank van de eerste aanleg van uw woonplaats.

 


Wijzigingen Privacybeleid

 

Lucy & June heeft het recht om dit Privacybeleid aan te passen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacybeleid, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Deze zullen steeds op deze pagina woren geplaatst.

 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Een geschil kan voorgelegd worden aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijk zetel van Lucy & June.

 


Contact

Met vragen en klachten die betrekking hebben tot dit Privacybeleid kunt u contact opnemen met Lucy & June op het volgende adres: info@lucyjune.be