Algemene voorwaarden


Lucy & June wil u graag informeren over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk bezoek van of aankoop via deze website.

www.lucyjune.be is een website van Frédérique Buyle
Jules Peurquaetstraat 48, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer BE 0642.663.996
E-mail : info@lucyjune.be
Telefoon: + 32 (0) 496754629


Algemene verkoopsvoorwaarden


De algemene verkoopsvoorwaarden (“AVV”) staan voor de wederzijdse rechten en plichten tussen klant (u) en verkoper (Lucy & June) in geval van de aankoop van producten of diensten op de website.


U wordt geacht deze verplichtingen zonder voorbehoud te aanvaarden, zo niet zal uw bestelling niet worden goedgekeurd.

 

Uitzonderingen zijn mogelijk, op voorwaarde dat ze schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke veranderingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van deze verplichtingen.

 

De AVV kunnen door Lucy & June gewijzigd worden en ze zullen van toepassing zijn zodra ze online verschijnen, voor alle aankopen na die datum.

 


Online aankoop

 

Via de website kunt u als klant producten of diensten aankopen, die ter beschikking worden gesteld door Lucy & June. Foto's hebben geen contractuele waarde. Kleuren en vormen kunnen op uw computerscherm enigzins verschillen van de werkelijkheid. De producten en diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of afwijkingen tussen presentatie en werkelijkheid kan Lucy & June niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De producten worden aangeboden indien beschikbaarheid bij de leveranciers. Kleine aanpassingen in formaat of papiersoort zijn mogelijk, maar gebeuren steeds in samenspraak met de klant. Lucy & June kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.


Lucy & June is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing.

 

Prijzen


De prijzen zijn aangegeven in Euro. De prijs voor de ontwerpkosten is vermeld op de website. De prijzen voor drukkosten zijn voorbeeldprijzen en kunnen afwijken van de prijzen op de website. Deze zijn afhankelijk van de leverancier.


Lucy & June heeft het recht om prijzen eender wanneer te wijzigen door ze online te publiceren of de aangepaste prijzen in een offerte aan te geven. Enkel de prijzen aangegeven op het moment van bestelling zijn geldig, indien het product beschikbaar is op die datum.


Het totale bedrag van de bestelling en, indien van toepassing, de verzendkosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de offerte. Deze wordt voor akkoord ondertekend en terugstuurt of u gaat ermee akkoord door het klikken op ‘bestellen’ van een ontwerp uit de Studio Collectie, waarna u eveneens een definitieve factuur ontvangt.

 


Online bestellen

Om te bestellen kunt u een elektronisch aanvraagformulier voor een order invullen. Na het invullen van het elektronisch formulier ontvangt u een offerte. Eens de offerte ondertekend is terugbezorgd, aanvaardt u de prijs en beschrijving van de producten en diensten. De offerte wordt omgezet in een factuur die aan u wordt bezorgd.

 

Door de offerte te ondertekenen, valideerd en aanvaard u als klant de AVV.

 
U zorgt ervoor dat de verstrekte gegevens steeds volledig en correct zijn, zodat Lucy & June steeds contact met u kan opnemen.

U kiest de leveringswijze: verzending of afhaling.

 

Lucy & June behoudt zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren in geval dat u niet betaalt, u geen correcte gegevens doorgaf of enig ander probleem en dit totdat het probleem opgelost is.

 

Lucy & June gaat niet over tot het drukken van de door u bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.


Betaling

U verricht de betaling zoals aangegeven op de definitieve factuur, door het bedrag over te schrijven op het aangegeven rekeningnummer. In geval u weigert de betaling uit te voeren, heeft Lucy & June het recht om uw bestelling of de levering ervan te annuleren, zonder terugbetaling van een eventuele voorschot.

Lucy & June heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan een factuur of  artikelen toe te voegen, indien u extra artikelen wenst te bestellen of een wijziging in uw bestelling wenst. U wordt hiervan op de hoogte gebracht en ontvangt de nieuwe factuur. Door een wijziging in bestelling aan te vragen, gaat u automatisch akkoord met de gewijzigde factuur.


Lucy & June heeft het recht om een bestelling te weigeren, indien u een eerdere bestelling niet of gedeeltelijk heeft afgehandeld of indien u een eerdere bestelling nog moet betalen.


 

Bevestiging

Na akkoord (ondertekende offerte) en ontvangst van de betaling, zal Lucy & June overgaan tot het ontwerpen, laten drukken en leveren van uw bestelling.


In geval van onbeschikbaarheid van een product bij de leveranciers, zult u zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, zodat u bestelling kan vervangen of geannuleerd worden. Het betaalde bedrag voor dit item zal terugbetaald worden, de rest van de bestelling blijft vast en definitief.


Annulaties en terugbetalingen

Lucy & June biedt enkel goederen aan die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant. U kunt geen beroep doen op het herroepingsrecht noch een betaling terugeisen.

Een order herroepen kan enkel in uitzonderlijke gevallen:

- Het annuleren van een order uit de studio collectie is enkel mogelijk indien deze nog niet in bestelling staat bij de drukker. Deze bestelling wordt geplaatst na ontvangst van betaling. Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.


- Een bestelling van een ontwerp op maat herroepen kan schriftelijk, binnen de 5 dagen door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar info@lucyjune.be. Na betaling van het voorschot start het ontwerpen. Een restitutie van het voorschot is niet mogelijk, ook niet wanneer de Klant beslist om elke samenwerking met Lucy & June stop te zetten, voor welke reden dan ook. Het resterend saldo komt te vervallen.

Wanneer u het resterende saldo vereffend, gaat het ontwerp in bestelling bij de drukker. Een restitutie van het betaalde bedrag is niet meer mogelijk.

Voor een herroeping stuurt u onderstaand formulier per mail naar info@lucyjune.be

Ter attentie van:

Frédérique Buyle
Lucy & June
BE 0642.663.996
E-mail: info@lucyjune.be

Ik/wij (*) stel(len) u hierbij op de hoogte van mijn/onze herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*) hieronder vermeld:

Offertenummer: ___________________________

Detailspecificaties: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Besteld op:
Naam van de Klant:
Adres van de Klant:
Handtekening van de Klant:

Datum:

*doorhalen wat niet van toepassing is

 

 

Bewijs


Alle communicatie (alsook offertes, bestellingen en facturen) tussen u en Lucy & June wordt bewaard onder redelijke veiligheidsomstandigheden en worden beschouwd als bewijsmateriaal..

 


Leveringen


De levering gebeurt pas na bevestiging van volledige betaling door de bank van Lucy & June.

 

De producten worden geleverd op het adres dat door u werd is aangegeven. Indien deze informatie, zoals adresgegevens, onvolledig of onjuist blijkt, worden bijkomende kosten aan de klant in rekening gebracht. Lucy & June is niet aansprakelijk voor een fout tijdens de levering.

 

De levering vindt plaats volgens de door u gekozen methode (verzending of afhaling), binnen het afgesproken leveringstermijn. Leveringstermijnen zijn weliswaar indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van Lucy & June en dient u zich te wenden bij het postbedrijf.

Controle van de bestelling

Voordat uw ontwerp in bestelling wordt geplaatst bij de drukker, dient u alle gegevens grondig te controleren. Lucy & June is niet verantwoordelijk voor fouten op uw bestelling.

 

Bij ontvangst van de producten bij u thuis controleert u (of de ontvanger) de goede staat van het geleverde product.

 

In het geval dat één of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet u dit onmiddelijk mededelen aan de vervoerder en brengt u Lucy & June onmiddellijk op de hoogte. De controle wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra u of een door u gemachtigde persoon de bestelling aanvaard.

 

Elke melding die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking  komen, Lucy & June kan niet aansprakelijk worden gehouden.

Fout in de levering

 

Lucy & June kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout (beschadigde levering of het niet leveren van de goederen) van het postbedrijf. U dient zich met klachten te wenden tot het postbedrijf. De producten kunnen in dit geval uiteraard opnieuw besteld worden tegen betaling van druk- en leveringskosten (ontwerpkosten zullen in dit geval niet opnieuw in rekening worden gebracht).

 

Bij een leveringsfout of het niet overeen komen van de producten met de informatie op de factuur, brengt u Lucy & June hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte. Elke klacht die niet binnen dit termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Lucy & June van elke aansprakelijkheid.

 

Retourzendingen en omruilingen


De verkoper biedt enkel goederen aan die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant. Retourzendingen  of omruilingen zijn dusdanig niet mogelijk.

 

Een terugbetaling van de betaalde goederen is eveneens niet mogelijk.


Gegevensbescherming


Lucy & June zal het bewijs van aankoop (order en factuur) bewaren onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en garandeert u de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid die u kunt lezen op de website.

 


Overmacht


Indien Lucy & June door onvoorziene omstandigheden uw bestelling helemaal of gedeeltelijk niet meer kan voorzien, is er sprake van overmacht. In dit heeft de Lucy & June het recht om de  bestelling geheel of gedeeltelijk uit te stellen voor de duur van de overmacht. U zult hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden.

Het contract tussen beide partijen mag eenzijdig opgezegd worden, per aangetekende brief aan de andere partij, indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking duurt. De reeds door Lucy & June verrichte diensten zullen desondanks aan de klant gefactureerd worden.
Algemene gebruiksvoorwaarden


Op deze website zijn de  algemene gebruiksvoorwaarden ( of ‘AGV's’)  van toepassing op elk bezoek of gebruik van de website door u als gebruiker of klant.

 

Door de website te bezoeken of gebruiken, accepteert u de AGV’s en aanvaardt u de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Lucy & June heeft het recht om de AVG’s eender wanneer en zonder  aankondiging te wijzigen, maar belooft u de voorwaarden toe te passen die van toepassing waren op het moment dat u onze Website gebruikte.Website

 

Navigatie

Lucy & June neemt de nodige maatregelen om de goede werking van de Website te garanderen. Wij kunnen echter geen absolute werkings beloven, maar doen wel ons uiterste best om u hiervan te voorzien.

 

U bezoekt de website op eigen risico. Lucy & June is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van een eventuele storing, onderbreking of schadelijk element op de website.

 

Inhoud

Lucy & June bepaalt de inhoud van de website en  draagt zorg voor alle info die erop te vinden is. De website is zo volledig en up-to-date mogelijk. De website en de inhoud ervan mag door Lucy & June op elk moment gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, zonder enige aansprakelijkheid.

 

Lucy & June kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u kan lijden ten gevolge van de op de Website verstrekte informatie, die mogelijks niet volledig of accuraat is.

 

Het downloaden van foto's of informatie vanaf de website is op uw eigen risico. Lucy & June is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke downloads, bijvoorbeeld het verlies van uw gegevens of schade aan uw computersysteem, die uw enige verantwoordelijkheid is.

 

Links naar websites

 

De website kan links naar externe websites bevatten. Dit wil niet zeggen dat er een relatie bestaat tussen Lucy & June en de externe website of dat er overeenkomst bestaat met deze website. Lucy & June heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van deze links. Zodra u op de link klikt, verlaat u de website en kan Lucy & June niet meer aansprakelijk worden gesteld voor schade. 

 

Privacy van persoonsgegevens

 

Lucy & June hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens, we streven er dus naar om steeds transparant en duidelijk te communiceren.

 

Uw persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek of het gebruik van de website worden gedeeld, worden enkel en alleen voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Lucy & June.

U kunt hierover meer informatie vinden in het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

 

Jurisdictie


Deze AGV’s worden beheerst door het Belgisch recht.

 

In geval van geschil probeert men eerst een oplossing te zoeken via een minnelijke schikking. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunt u terecht bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Lucy & June haar maatschappelijke zetel heeft.

 


Overige bepalingen


Lucy & June heeft het recht om de website en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en dit zonder aankondiging en zonder aansprakelijkheid.

 
Lucy & June heeft het recht om passende maatregelen te nemen in geval van een inbreuk door u op de AGV's. De toegang tot de website of de diensten kan geweigerd worden, tijdelijk of permanent. Hiervoor hoeft op geen enkel moment een reden of aankondiging voor gegeven worden. Lucy & June kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld en u kunt hier geen schadevergoeding voor eisen.